Moře klidu

Chceme moře v severních Čechách!

Požadujeme vytvoření vnitrozemského moře v Podkrušnohoří v prostoru zbytkových jam vytěžených hnědouhelných dolů.

Víme, že v Čechách můžeme mít mořské pobřeží i mořské hlubiny. A vidíme nabízející se prostor pro unikátní krajinotvorné, architektonické a urbanistické projekty. Nechceme promarnit neopakovatelnou příležitost stvořit krajinu, která může změnit českou společnost. Jsme přesvědčeni, že jedině tak je možné správně využít mimořádný potenciál, který severočeská podkrušnohorská krajina v současné době má. Podle našeho názoru se tu otvírá prostor pro opravdu velkorysé a svobodné uvažování a projektování, v českém prostředí dosud nevídané.

O podobě Moře klidu, jak je pracovně tato budoucí vodní plocha nazývána, je možno uvažovat v několika variantách dle územního rozsahu: v té nejskromnější by se moře prostíralo v přirozeném pásu prohlubní téměř desetikilometrové šíře a mělo by plochu zhruba 20 000 ha s délkou pobřeží minimálně 60 km, velkorysejší varianta zahrnuje území od Kadaně po Teplice s plochou až 60 000 ha a délkou pobřeží minimálně
120 km. Maximální hloubka bude více než 150 metrů. Všechny varianty předpokládají propojení jednotlivých zbytkových jam a jejich následné zaplavení mořskou vodou kapacitním vodovodem z Baltského moře. Toto řešení je vodohospodářsky šetrné
a technicky relativně jednoduché.

Dosud běžně přijímané plány na obnovu podkrušnohorské krajiny, které představují těžařské společnosti – tedy především lesnické rekultivace soustředěné kolem menších sladkovodních jezer – jsou dle o. s. Moře klidu ve svém deklarovaném záměru vytvořit v Podkrušnohoří rekreační oblast velice nedůsledné a krátkozraké. Naproti tomu vytvořením Moře klidu v České republice vznikne jedinečný krajinný komplex se skutečně zajímavým reliéfem, příznivým klimatem, pozoruhodným rostlinným i živočišným druhovým složením. Především se ale díky své mimořádné atraktivitě stane přitažlivým pro místní i zahraniční investory, což jedině může být předpokladem nové a dlouhodobé prosperity celého regionu.

Jakkoli se zdá být absence moře v Čechách neoddiskutovatelným faktem,
nynější unikátní situace nám umožňuje tento úděl změnit.

K myšlence vytvoření vnitrozemského moře se již brzy bude moci veřejnost připojit prostřednictvím petice, která je k podepsání na internetu nebo fyzicky ve vybraných místech severních Čech.

Moře klidu – smělá vize a naplnění odvěké touhy české společnosti:

Jedním z důvodů, proč česká společnost nemohla minimálně od počátku novověku spoluurčovat směr a tempo evropského civilizačního vývoje, byla nepochybně skutečnost, že český stát neměl přístup k moři,“ uvádějí iniciátoři. Moře klidu tak dle iniciátorů naplní odvěkou touhu české společnosti a jako smělou vizi, která může dát této společnosti unikátní impuls: může ji sjednotit, inspirovat a mobilizovat její tvůrčí
a podnikatelský potenciál, může být počátkem období pozoruhodného společenského vzestupu doprovázeného oprávněným růstem národního sebevědomí.
„Jedině skutečná vize má takovou energii a kouzlo. Moře klidu, název, který jsme prozatímně našemu moři dali, má podle našeho názoru schopnost tento potenciál dobře vyjádřit, vyjádřit současně velikost a pronikavost myšlenky i její střízlivost, realističnost a věcnost.

Občanské družení Moře klidu můžete kontaktovat na adrese: moreklidu@gmail.com.

Děkujeme za zájem i podporu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *